Regulamin

Regulamin z dnia 25 maja 2018 roku

Witaj! W poniższym regulaminie sklepu firmoweciuchy.pl znajdziesz zasady korzystania ze sklepu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@firmoweciuchy.pl

Życzymy udanych zakupów
Twój Zespół FirmoweCiuchy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.firmoweciuchy.pl, zwanego dalej Portalem.
1.2. Właścicielem i administratorem strony www.firmoweciuchy.pl jest firma FirmoweCiuchy z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Traugutta 135/1A, o numerze NIP: 8322018412 , REGON: 100730267 zwana dalej FirmoweCiuchy.
1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej FirmoweCiuchy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto, do których po dodaniu do koszyka zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
1.5. FirmoweCiuchy ma prawo zmienić ustalone ceny po zawarciu umowy, lecz przed dostarczeniem towaru, w przypadku wzrostu cen z tytułu kosztów własnych sprzedaży, takich jak wahania kursów wymiany, surowców, kosztów wynagrodzenia lub w przypadku wprowadzenia środków państwowych, kiedy do sytuacji tych doszło po zawarciu umowy, ale przed dostarczeniem towaru.
2. Zasady korzystania z Portalu
2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty FirmoweCiuchy jest założenie konta na Portalu firmoweciuchy.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
2.2. Założenie konta na Portalu firmoweciuchy.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.4.  FirmoweCiuchy może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez FirmoweCiuchy za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FirmoweCiuchy.
2.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FirmoweCiuchy.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, FirmoweCiuchy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
2.7. Klient Portalu FirmoweCiuchy.pl nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla FirmoweCiuchy
2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały reklamowe i usługi znakowania, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.FirmoweCiuchy.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać metodę wysłania pliku graficznego, metodę płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług,
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) adres domyślny pod jaki FirmoweCiuchy dostarczy przesyłkę i w jakim czasie
3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie FirmoweCiuchy (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „Przelewy24” oraz „PayU”)
3.6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z FirmoweCiuchy Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z zamówienia.
3.7. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.8. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
3.9. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
3.10. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, FirmoweCiuchy wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
3.11. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
3.12. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie FirmoweCiuchy musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 36.90 zł brutto. FirmoweCiuchy wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.
3.13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego produktu odrębnie.
4. Dostawa
4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu FirmoweCiuchy.pl.
4.4. Podawane przez FirmoweCiuchy terminy i czas dostawy są orientacyjne i nie są ostateczne. W przypadku nieterminowej Dostawy, niezależnie od tego, czy Klient był informowany o opóźnieniu, uznaje się, że FirmoweCiuchy nie dopełnił zobowiązania i wyznacza się nowy racjonalny termin realizacji zamówienia. W przypadku niedotrzymania nowego terminu realizacji Klient ma prawo do rozwiązania umowy, jednak tylko wtedy, gdy Dostawa Towaru nie doszła do skutku. FirmoweCiuchy nie ponosi odpowiedzialności za będącą skutkiem powyższego szkodę, w tym za utratę zysku lub szkody dla firmy powstałe w wyniku opóźnień.
4.5. FirmoweCiuchy dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od FirmoweCiuchy, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego, opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych FirmoweCiuchy względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
4.6. Klient ma obowiązek odbioru Towaru w momencie jego dostawy oraz udzielenia FirmoweCiuchy niezbędnej współpracy w tym zakresie.
4.7. Jeśli Klient odmówi odbioru Towaru bądź nie wywiąże się z obowiązku udzielenia informacji lub instrukcji niezbędnych do jego realizacji lub w inny sposób odmówi współpracy niezbędnej do odbioru Towaru, wówczas FirmoweCiuchy ma prawo podjąć wszelkie konieczne środki zaradcze (np. Umieszczenie w magazynie osób trzecich) na koszt i odpowiedzialność Klienta, nie naruszając prawa FirmoweCiuchy do roszczenia zapłaty ceny zakupu lub wymaganego odszkodowania lub do dostarczenia osobie trzeciej. Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, w tym kosztami ewentualnych szkód, poniesionych przez FirmoweCiuchy w takiej sytuacji.
4.8. FirmoweCiuchy może dostarczać złożone zamówienia partiami. Jeśli zamówienia będą realizowane partiami, FirmoweCiuchy ma prawo wystawiać fakturę osobno dla każdej partii.
4.9 FirmoweCiuchy ma prawo naliczać dodatkowo koszty opakowań. Opakowanie nie podlega zwrotowi. Jeśli na mocy przepisów prawa FirmoweCiuchy byłby zobowiązany do przyjęcia opakowań z powrotem, wówczas ewentualne koszty odbioru lub przetworzenia tych opakowań pokrywa Klient.
5. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania i kartonu, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU oraz Przelewy24 w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line, b) korzystając z przelewu bankowego, c) wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
5.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
5.4. FirmoweCiuchy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5.5. Dokonując zakupów na Portalu firmoweciuchy.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „faktury” w „moim koncie”.
6. Produkty nadrukowe
6.1 Jeśli FirmoweCiuchy przyjmie zamówienie dotyczące wykonania dla Klienta nadruku na produktach („Produkty nadrukowe”), Klient ma obowiązek dostarczenia materiału graficznego przygotowanego do druku w dobrej jakości, której ocenę pozostawia się FirmoweCiuchy.
6.2 FirmoweCiuchy ma obowiązek przygotowania odbitki próbnej Produktów nadrukowych („Odbitki próbnej”) przed wykonaniem tego rodzaju zamówienia tylko wtedy, gdy zagwarantowano to na piśmie podczas zawierania umowy. W takiej sytuacji FirmoweCiuchy ma obowiązek przesłać Klientowi Odbitkę próbną do akceptacji. W ciągu 24 godzin od otrzymania Odbitki próbnej Klient zobowiązany jest poinformować FirmoweCiuchy o jej akceptacji lub odrzuceniu.
6.3 Drobne różnice między Odbitką próbną a Produktami nadrukowymi, w tym różnice dotyczące kolorystyki, logo i/lub wymiarów nie kwalifikują się jako błędy ze strony FirmoweCiuchy.
6.4 Jeśli między FirmoweCiuchy a Klientem został ustalony termin dostawy, termin ten zostanie wydłużony o okres trwający od momentu złożenia zapytania o wykonanie Odbitki próbnej do momentu jej akceptacji przez Klienta. Uznaje się, że Klient zaakceptował Odbitkę próbną, jeśli w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu Odbitki próbnej Klient nie poinformował o jej odrzuceniu.
6.5 Wszelkie koszty związane z czynnościami podejmowanymi przez FirmoweCiuchy w celu wykonania produktów nadrukowych będą uwzględniane (łącznie) na fakturach dla Klienta, o ile na piśmie wyraźnie nie ustalono inaczej.
6.6 FirmoweCiuchy ma prawo dostarczyć 5% więcej lub mniej zamówionych przez Klienta Produktów nadrukowych oraz uwzględnić to na fakturze.
6.7. FirmoweCiuchy nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, FirmoweCiuchy ma prawo odmówić jego realizacji.
6.8. FirmoweCiuchya nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.9. Materiały, które FirmoweCiuchy otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
6.10. FirmoweCiuchy nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6.11. FirmoweCiuchy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
6.12. Dane przesyłane do FirmoweCiuchy archiwizowane są bezterminowo. Pliki graficzne dodane do zamówień będą usuwane z systemu po 6 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.
7. Produkty tekstylne
7.1 Jeśli FirmoweCiuchy przyjmie zamówienie dotyczące produktów tekstylnych, odnośnie których Klient sam określa kolor, typ i rozmiar („Produkty tekstylne”), Klient może odpłatnie zamówić próbkę („Próbkę”) takich produktów. Zamówienie Próbki Klient i FirmoweCiuchy zobowiązani są ustalić na piśmie przed lub przy zawieraniu umowy. Klient ma obowiązek w ciągu 24 godzin po otrzymaniu Próbki poinformować FirmoweCiuchy o jej akceptacji lub odrzuceniu.
7.2 Drobne różnice między Próbką a Produktem tekstylnym, w tym różnice dotyczące kolorystyki, logo i/lub wymiarów nie kwalifikują się jako błędy ze strony FirmoweCiuchy.
7.3 Uznaje się, że Klient zaakceptował Próbkę, jeśli w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu Próbki Klient nie poinformował o jej odrzuceniu.
7.4 Nie naruszając postanowień artykułu 11, w przypadku zamówienia przez Klienta Próbki, a następnie zaakceptowania jej zgodnie z artykułem 6.2 i 6.3, Klient traci możliwość wszelkich roszczeń związanych z ewentualną niezgodnością z umową.
7.5 Wszelkie koszty związane z czynnościami wykonywanymi przez FirmoweCiuchy w związku z przygotowaniem Produktów tekstylnych, będą uwzględniane (łącznie) na fakturach dla Klienta, chyba że na piśmie wyraźnie ustalono inaczej.
8. Zgodność
8.1 Dostawy mogą w 5% odbiegać od ustaleń dotyczących wagi, rozmiaru, liczby (ilości), koloru, stężenia, składu, gęstości.
8.2 Próbki i modele mają wyłącznie charakter poglądowy. Klientowi nie przysługują prawa do roszczeń na podstawie ilustracji i sformułowań zawartych w katalogach i/lub innych materiałach reklamowych lub promocyjnych FirmoweCiuchy.
9. Pozwolenia itp.
9.1 Klient osobiście ponosi odpowiedzialność oraz pokrywa koszty uzyskania, na czas i we właściwej formie, wszelkich pozwoleń, koncesji, licencji itp. niezbędnych do dokonania przez FirmoweCiuchy Dostawy i umożliwiających FirmoweCiuchy dopełnienie swoich zobowiązań.
10. Zastrzeżenie prawa własności
10.1 Własność, którą stanowi Towar, przechodzi na Klienta po uiszczeniu przez niego całkowitej należnej kwoty. Odpowiedzialność za Towar przechodzi na Klienta w momencie jego Dostawy.
10.2 Do czasu, kiedy własność Towaru nie zostanie przekazana Klientowi, nie może on oddawać Produktów w zastaw ani przekazywać w związku z nimi żadnych praw osobom trzecim.
10.3 Klient ma obowiązek przechowywać dostarczone Produkty, podlegające zastrzeżeniu prawa własności, z największą ostrożnością oraz jako uznaną własność FirmoweCiuchy. Klient ma także obowiązek odpowiednio ubezpieczyć te Produkty. Ewentualne roszczenia Klienta z tytułu tych ubezpieczeń Klient odda w zastaw na pierwszą prośbę FirmoweCiuchy jako zabezpieczenie roszczeń FirmoweCiuchy względem Klienta.
10.4 Jeśli Klient nie wywiązuje się z jakichkolwiek zobowiązań względem FirmoweCiuchy lub FirmoweCiuchy ma stosowne podstawy, by obawiać się, że Klient się z nich nie wywiąże, FirmoweCiuchy ma prawo do odebrania dostarczonych Produktów podlegających zastrzeżeniu prawa własności, nie naruszając przy tym swojego prawa do dalszego roszczenia odszkodowania. Klient zobowiązuje się do współpracy. Wszystkie koszty związane z ponownym przyjęciem Produktów ponosi Klient.
11. Reklamacje
11.1 W momencie Dostawy Klient winien sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z umową. W przypadku stwierdzenia odstępstw Klient natychmiast po dostarczeniu produktów powinien przekazać FirmoweCiuchy odpowiednio umotywowaną pisemną reklamację. Ukryte wady Klient winien zgłosić FirmoweCiuchy w ciągu 2 dni od ich stwierdzenia lub też w ciągu 2 dni od czasu, kiedy Klient mógł je stwierdzić.
11.2 Po przekazaniu do FirmoweCiuchy reklamacji, o której mowa powyżej, Klient winien udzielić FirmoweCiuchy wszelkiej współpracy celem skontrolowania reklamacji pod kątem jej zasadności. Jeśli reklamacja Klienta okaże się nieuzasadniona, koszty kontroli poniesie Klient.
11.3 Jeśli FirmoweCiuchy stwierdzi, że jest mowa o braku lub uchybieniu, które Klient zgłosił na czas, wówczas FirmoweCiuchy, według własnego uznania, jest zobowiązany do wymiany wyłącznie tych Produktów, w których stwierdzono wady, dostarczenia brakujących Produktów lub skredytowania bądź (częściowego) zwrócenia ich równowartości. Jeśli FirmoweCiuchy wybierze kredytowanie lub zwrot (części) ceny zakupu, wówczas należy najpierw zwrócić FirmoweCiuchy wadliwe Produkty.
11.4 Klient w żadnym wypadku nie będzie wysuwał względem FirmoweCiuchy roszczeń, jeśli po dostarczeniu Produkty zostały zużyte częściowo lub w całości, były poddawane obróbce, przetworzeniu, lub zostały zmieszane z innymi Produktami.
11.5 Wszelka odpowiedzialność lub prawo do rozwiązania umowy przepada w jednej z poniższych sytuacji (tej, która będzie mieć miejsce najwcześniej),: a) niedokonanie zgłoszenia na czas zgodnie z art. 11.1 lub b) po upływie 12 miesięcy od momentu dostarczenia towaru (6 miesięcy w przypadku produktów bez komponentów elektronicznych).
11.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
11.7. FirmoweCiuchy z uwagi na specyfikację maszyn drukujących oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm oraz różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
11.8. FirmoweCiuchy dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie nadruku wykorzystywanych jest wiele maszyn znakujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez FirmoweCiuchy.
11.9. FirmoweCiuchy ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji FirmoweCiuchy może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi FirmoweCiuchy.
11.10. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez FirmoweCiuchy.
11.11. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
11.12. FirmoweCiuchy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. FirmoweCiuchy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
11.13 Wizualizacja produktu oraz nadruku zawarta w aplikacji internetowej www.ideashirt.pl/www.firmoweciuchy.pl ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku.
11.14 Firmoweciuchy.pl na materiałach o niestabilnej strukturze chemicznej takich jak bawełna,szkło, ceramika, drewno, hips, dibond itp. nie gwarantuje pełnej powtarzalności nadruków lub haftów
12. Siła wyższa
12.1 Jeśli Dostawa Towaru nie jest możliwa w całości lub częściowo, ze względu na działanie siły wyższej, FirmoweCiuchy ma prawo zawiesić Dostawę. Jeśli okres ten będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, FirmoweCiuchy ma prawo zawiesić realizację umowy lub rozwiązać ją bez obowiązku wypłaty odszkodowania.
12.2 Pod pojęciem siły wyższej FirmoweCiuchy rozumie m.in. okoliczności, w wyniku których w granicach rozsądku nie można wymagać od FirmoweCiuchy realizacji umowy, takie jak epidemie, utrudnienia w transporcie, całkowity lub częściowy brak dostawców FirmoweCiuchy, całkowity lub częściowy brak osób trzecich zaangażowanych przez FirmoweCiuchy w realizację umowy, wszelkiego typu czynniki ograniczające z tytułu działania środków państwowych (w tym: nieuzyskanie niezbędnych zezwoleń), zakłócenia, przerwy w dostawie lub dostępności i przerwy w funkcjonowaniu jakiegokolwiek przedsiębiorstwa usług komunalnych, awarie, przerwanie lub wstrzymanie dostaw surowców, półfabrykatów, produktów końcowych oraz wszelkie okoliczności, które są niemożliwe do przewidzenia oraz na które FirmoweCiuchy nie ma żadnego wpływu.
13. Odpowiedzialność
13.1 FirmoweCiuchy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, których powstanie można zarzucać celowemu działaniu lub rażącemu uchybieniu FirmoweCiuchy oraz w związku z tym, co ustalono w art. 11.3.
13.2 FirmoweCiuchy nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub utratę zysku przez Klienta, wynikającą z sytuacji opisanej powyżej.
13.3 Klient całkowicie zwalnia FirmoweCiuchy z wszelkich roszczeń związanych z Produktami lub Usługami dostarczonymi Klientowi, których względem FirmoweCiuchy mogą dochodzić, bez względu na powód, osoby trzecie.
14. Wykonanie Usług
14.1 Jeśli w związku z umową FirmoweCiuchy zobowiązany jest do wykonania Usług, wówczas ma obowiązek wykonać je starannie jako dobry zleceniobiorca. FirmoweCiuchy nie gwarantuje jednak efektu końcowego zleconych Usług.
14.2 W przypadku uzasadnionej i złożonej w terminie skargi w związku z wykonanymi Usługami lub Usługami, które mają być wykonane, FirmoweCiuchy ma jedynie obowiązek (według uznania) naprawić błąd, ponownie wykonać Usługę (w całości lub częściowo) lub skredytować bądź zwrócić część lub całość (według swojej obiektywnej oceny) kosztów związanych z Usługą.
14.3 Wszelkie roszczenia związane z wykonanymi Usługami przepadają po upływie 5 dni roboczych od momentu, kiedy dane Usługi zostały wykonane lub miały zostać wykonane lub odpowiednio wcześniej, jeśli wynika to z przepisów prawa lub z umowy.
14.4 Postanowienia artykułu 13 mają jednakowe zastosowanie w odniesieniu do ewentualnej odpowiedzialności w związku z Usługami, które mają być wykonane lub które zostały już wykonane przez FirmoweCiuchy. Odniesienie w artykule 13.1 do artykułu 11.3 należy w tym wypadku traktować jako odniesienie do artykułu 14.2.
15. Prawa własności intelektualnej
15.1 FirmoweCiuchy oświadcza, zgodnie z posiadaną wiedzą, że dostarczony Towar nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie do wszelkiego oprogramowania, wszystkich rysunków, specyfikacji, wiedzy specjalistycznej i innych informacji (w najszerszym tego słowa znaczeniu) udostępnianych przez FirmoweCiuchy lub w jego imieniu, przysługują FirmoweCiuchy. Klientowi nie wolno kopiować tego oprogramowania, rysunków, specyfikacji, wiedzy specjalistycznej i innych informacji bez pisemnej zgody FirmoweCiuchy. Wszystkie uzyskane informacje i wiedza specjalistyczna są traktowane przez FirmoweCiuchy jako dane poufne. Klientowi zaś nie wolno przekazywać tych informacji i wiedzy specjalistycznej osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody FirmoweCiuchy. Klientowi nie wolno także wykorzystywać tych informacji i wiedzy specjalistycznej do celów innych niż te, które określono jednoznacznie na piśmie przy zawieraniu umowy, w odniesieniu do której obowiązują niniejsze warunki ogólne.
15.2 Klientowi nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody FirmoweCiuchy kopiować rysunków, oprogramowania, wzorów, szablonów itp. (nawet jeśli zostały one wykonane we współpracy z Klientem lub na jego koszt), a także przedmiotów, które za ich pomocą zostały wykonane, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać je do celów innych niż te, które określono jednoznacznie na piśmie przy zawieraniu umowy, w odniesieniu do której obowiązują niniejsze warunki ogólne. Szablony, narzędzia itp. pozostają własnością FirmoweCiuchy także jeśli zostały one wykonane na zamówienie Klienta i/lub Klient poniósł koszty ich wykonania. Jeśli w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w odniesieniu do której obowiązują niniejsze warunki ogólne, powstaną prawa własności intelektualnej, przysługują one FirmoweCiuchy i, o ile to konieczne, Klient przekaże je FirmoweCiuchy.
15.3 Klient zwalnia FirmoweCiuchy z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej w odniesieniu do wykonania, dostawy lub użytkowania wykonanego Produktu lub zrealizowanej Usługi zgodnie ze specyfikacjami Klienta. Zwolnienie to obowiązuje także wtedy, gdy FirmoweCiuchy na prośbę Klienta wprowadzi zmiany w istniejącym zleceniu.
16. Zawieszenie i rozwiązanie umowy
16.1 Nie naruszając praw FirmoweCiuchy wynikających z ustawy, jeśli Klient nie dopełni jednego ze swoich zobowiązań wobec FirmoweCiuchy lub gdy wystąpi uzasadniona obawa, że ich nie dopełni i nie będzie w stanie na pierwszą prośbę FirmoweCiuchy dostarczyć zapewnienia, że ich dopełni, wówczas FirmoweCiuchy ma prawo zawiesić (dalszą) realizację zawartej (zawartych) z Klientem umowy (umów) lub częściowo bądź całkowicie umowę tę (umowy te) rozwiązać. Powyższe prawa i uprawnienia przysługują FirmoweCiuchy również w co najmniej jednym z następujących przypadków: Klient zmienia formę przedsiębiorstwa, prawo do decydowania w przedsiębiorstwie Klienta ulega zmianie, majątek Klienta zostaje objęty zastawem, Klient wnioskuje o odroczenie płatności w związku z ogłoszeniem upadłości lub inną utratą możliwości swobodnego zarządzania swoim majątkiem, firma Klienta przechodzi do likwidacji, następuje śmierć Klienta lub spółka Klienta jest w rozwiązaniu. Wszelkie prawo do zawieszenia umowy przez Klienta zostaje wykluczone.
17. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu
17.1. FirmoweCiuchy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
17.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@firmoweciuchy.pl
17.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
18. Właściwe prawo i spory
18.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FirmoweCiuchy Sp. z o. o. a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby FirmoweCiuchy.
18.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
18.3. FirmoweCiuchy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia / błędny nadruk na tekstyliach klienta, w takim przypadku reklamacja będzie rozpatrywana jedynie odnośnie wartości wykonywanej usługi, nie wartości dostarczonych tekstyliów.


Definicje
1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej firmoweciuchy.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.firmoweciuchy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty - materiały i usługi znakowania będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu firmoweciuchy.pl.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FirmoweCiuchy, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego firmoweciuchy.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.
10. Tekstylia klienta - tekstylia dostarczone do nas w celu wykonania oferowanych usług